JESEN UZ SONIK - SONIK DARUJE 100.000 KUNA

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Jesen uz Sonik”

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre “Jesen uz Sonik” je Sonik trgovina d.o.o. Zadar, Benkovačka 1A, MBS: 110084742, OIB: 03188560115

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra provodi se od 18. studenog 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine u svim maloprodajnim objektima Sonik trgovina d.o.o.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Privređivača i unapređenje prodaje. 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre obave kupovinu u maloprodajnim objektima Sonik trgovina d.o.o. u minimalnoj vrijednosti od 50,00 kn s uključenim PDV-om. Za navedenu kupovinu kupci će na blagajni dobiti kupon za nagradnu igru. Na kupon je potrebno upisati sljedeće podatke: ime i prezime, točnu adresu stanovanja i telefon. Tako ispisan kupon uz broj računa potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

Svaki kupac ima pravo ubaciti neograničen broj kupona, ali može osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca).

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od :

Nagrada Vrijednost Količina Ukupna vrijednost
24.000,00 KN BON ZA KUPOVINU U SONIKU  (DINERS KARTICA)  24.000,00 2 48.000,00
12.000,00 KN BON ZA KUPOVINU U SONIKU (DINERS KARTICA)  12.000,00 2 24.000,00
6.000,00 KN BON ZA KUPOVINU U SONIKU  (BONOVI ZA KUPOVINU) 6.000,00 2 12.000,00
4.000,00 KN BON ZA KUPOVINU U SONIKU  (BONOVI ZA KUPOVINU) 4.000,00 2 8.000,00
2.000,00 KN BON ZA KUPOVINU U SONIKU  (BONOVI ZA KUPOVINU) 2.000,00 4 8.000,00
100.000,00

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 6. Izvlačenje i objava dobitnika

Priređivač je dužan sve ubačene kupone iz svih maloprodajnih objekata dostaviti na jedno mjesto na kojem će se obaviti javno izvlačenje.

Javno izvlačenje nagrada održat će se dana 24. siječnja 2020. godine  u prostorijama radio postaje Novi radio u Zadru.

U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila bit će izvučen drugi kupon.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i tročlana komisija, koju imenuje uprava društva Priređivača. 

O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od osam (8) dana od izvlačenja na Internet stranici www.sonik.hr .

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, naziv web stranice na kojem su objavljena pravila, način izvlačenja dobitnika, te ime i prezime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije i javni bilježnik. 

Članak 7. 

S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o geografskoj udaljenosti dobivatelja iste, priređivač može dogovoriti telefonskim putem ili e-mailom s dobitnicima iste.

Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos. 

Dobitnici svoje nagrade mogu podići osobno uz predočenje osobne iskaznice, u roku 30 dana od dana primitka pisane obavjesti o dobitku.

Ako dobitnici u navedenom roku ne preuzmu nagradu priređivač će dobitnike ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 10 dana od dana primitka telefonske obavijesti za podizanje nagrada.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovog članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, te će priređivač  popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 8. 

Potpisom ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade,  prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 9. Objava dobitnika

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na  službenim internetskim stranicama priređivača nagradne igre www.sonik.hr najkasnije osmog (8) dana od dana izvlačenja.

Članak 10. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da preuzimanjem nagrade odnosno potpisom izjave o preuzimanju nagrade, daju svoju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa te fotografije i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti te objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika, a u svrhu promocije proizvoda i usluga firme Sonik trgovina d.o.o.

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da je cjelokupan gore spomenuti materijal vlasništvo Priređivača te se obvezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema organizatoru s osnove prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala. 

Članak 11. Posebne situacije

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskim priređivača nagradne igre www.sonik.hr  prije početka nagradne igre.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15. Rješavanje sporova

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 16.Stupanje na snagu

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na službenim internetskim stranicama priređivača nagradne igre www.sonik.hr 

Za Sonik trgovina d.o.o.

Član Uprave, Marko Brković

—————————————————–

KLASA: UP/I-460-02/19-01/685

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 04. studenog 2019.

Sonik_nagradna_igra-2019_A2-page-001